Tag Archives: featured

Inspraaktermijn beleidsrichting CHW verlengd


Cultuurhistorie

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk is rijk aan cultuurhistorie. Denk daarbij aan cultuurhistorisch waardevolle panden als boerderijen, arbeiderswoningen, kaaspakhuizen en gemalen. Een aantal panden en bouwwerken is aangewezen als gemeentelijk monument of rijksmonument. Voor deze cultuurhistorisch waardevolle panden is een beleidsrichting opgesteld.

Op maandag 26 juni en 3 juli zijn er twee informatieavonden gehouden over cultuurhistorisch waardevolle panden in Bodegraven-Reeuwijk. Beide avonden zijn druk bezocht en de gemeente heeft veel reacties opgehaald. De gemeente wil graag met de reacties van eigenaren de beleidsrichting verder uitwerken. De inspraaktermijn is daarom verlengd tot en met 31 augustus 2017.

Beleidsrichting

De ontwerpdocumenten bestaan uit een inventarisatie en beschrijving van alle cultuurhistorisch waardevolle panden in de gemeente. Al deze panden zijn gewaardeerd en onderverdeeld in vier categorieën, namelijk in de categorieën ‘laag’, ‘redelijk’, ‘hoog’ en ‘hoog+’. Op basis van deze waardering is een beleidsrichting opgesteld. In dit beleid is geformuleerd over hoe en op welke wijze de panden in bijvoorbeeld bestemmingsplannen worden verankerd.

Wethouder van den Heuvel heeft tijdens de avonden aangegeven dat de voorgestelde beleidsrichting nog geen vastgesteld plan is. De gemeente wil graag met de reacties van eigenaren de beleidsrichting verder uitwerken. Ook de vragen die tijdens de informatieavonden zijn gesteld worden meegenomen in de verdere uitwerking. De inspraaktermijn is daarom verlengd tot en met 31 augustus 2017.

Inspraakreacties

Schriftelijke inspraakreacties kunt u tot en met 31 augustus 2017 richten aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven.

De Monumentenvereniging Bodegraven-Reeuwijk bereidt een inspraakreactie voor namens meerdere eigenaren van CHW-panden in Bodegraven en Reeuwijk. Dat betekent niet dat individuele eigenaren niet zouden moeten reageren. Vrijwilligers van de Monumentenvereniging zijn graag bereid eigenaren bij het opstellen van hun reactie te adviseren.

Eigenaren geinformeerd over betekenis CHW


Op 26 juni 2017 heeft het bestuur van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk  een voorlichtingsavond gegeven in het Evertshuis in Bodegraven aan eigenaren van objecten in de gemeenten die voorkomen op (onder meer) de lijst van het Monumenten Inventarisatie Project (“MIP”). Tijdens de voorlichtingsavond heeft wethouder Van den Heuvel, belast met het erfgoedbeleid van de gemeente, de eigenaren geïnformeerd over het voornemen van de gemeente om de cultuurhisto­rische waarde (“CHW”) van hun eigendom (opnieuw) vast te stellen. Eenzelfde voorlichtingsavond werd gehouden in Reeuwijk op 3 juli 2017.

Tijdens de voorlichtingsavonden werden de plannen van de gemeente ook toegelicht door een externe MIP-adviseur en enkele ambte­naren. Opvallend waren de vele, soms heftige, reacties. Veel eigenaren wisten niet dat hun object op de MIP-lijst (uit 1988) voorkwam. Sommigen waren bang dat men nu niet zomaar meer wijzigingen kan aanbrengen in woning of bedrijfspand, bijvoorbeeld als dit nodig is voor (verhoging van) woongenot of een effectieve bedrijfsvoering.

Er waren ook veel vragen over de onderhoudsplicht die registratie als CHW-pand mogelijk met zich brengt. In dit verband werden genoemd: trillingen door zwaar vracht verkeer langs de objecten, en aardbevingen door gas en oliewinning. Ook werd opgemerkt dat de gemeente mogelijk verplichtingen oplegt aan eigenaren van CHW-objecten, terwijl tot nu toe niet of nauwelijks wordt gelet (en gehandhaafd) op (bijvoorbeeld) passende nieuw- en verbouw in de nabije omgeving.

 

College informeert over MIP-panden


Bij brief van 16 juni 2017 heeft het College van Burgemeester en Wethouders (“College van B&W”) van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk de eigenaren van objecten in de gemeenten die voorkomen op ((onder meer) de lijst van het Monumenten Inventarisatie Project (“MIP”) geïnformeerd over het voornemen om de cultuurhisto­rische waarde (hierna: “CHW”) van hun eigendom (opnieuw) vast te stellen, te waarderen en in een eenvormig beleidsdocument vast te leggen.

In de brief van het College heeft zij de eigenaren uitgenodigd om een voorlichtingsavond bij te wonen over wat CHW nu precies betekent, en wat de gevolgen zijn voor de eigenaren van dergelijke objecten. De in voorlichtingsavond in Bodegraven vindt plaats op 26 juni 2017 in het Evertshuis in Bodegraven. De  voorlichtingsavond Reeuwijk wordt  gehouden op 3 juli 2017.