Inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Centrum Bodegraven 2020

Onze Monumentenvereniging heeft op 29 juli 2020 een voorlopige zienswijze ingediend op het voorontwerp bestemmingsplan
Centrum Bodegraven 2020 met het verzoek dit later te mogen aanvullen. Die aanvulling hebben wij op 31 augustus ingediend bij de gemeente.

In onze reactie concentreren wij ons op de gevolgen van het bestemmingsplan voor 1) het historisch erfgoed in het centrum, zoals monumenten, cultuurhistorisch waardevolle panden en kenmerkende (dorps-) gezichten en 2) de eigenaren van die objecten en andere belanghebbenden. We kijken daarbij ook naar de financiële gevolgen voor de eigenaren.

Concentratie van diensten

Wij vinden het opvallend is dat de gemeente diensten zoals kappers, winkels en supermarkten zoveel mogelijk wil concentreren. Dat betekent dat het aanbod elders minder wordt. Dat is vooral nadelig voor ouderen, hulpbehoevenden en hulpverleners die niet in het centrum wonen. Het betekent ook dat het verkeersaanbod in het centrum toeneemt. Tegelijkertijd zegt de gemeente dat parkeerplaatsen – bijvoorbeeld op de Oude Markt – zullen verdwijnen.

Levendig centrum

De gemeente wil ook meer toeristen trekken naar het centrum. Die kunnen dan naar de autovrije Oude Markt. Wij juichen dat toe, maar dan moet de omgeving van de Dorpskerk wel haar authentieke dorpsgezicht behouden. Er is nu al veel nieuwbouw rond de Dorpskerk, maar die valt niet uit de toon naast de oudere gebouwen. Wij hopen dat de nieuwbouw die Rhynleve Vastgoed BV wil realiseren op de oude Burggraaf/ Fixet lokatie geen afbreuk doet aan het kenmerkende dorpsgezicht rond de Dorpskerk.

Klimaatneutraliteit

De gemeenteraad heeft aangegeven dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk voorop wil lopen bij het tegengaan van klimaatverandering. Wij constateren dat de wetenschappelijke en feitelijke onderbouwing voor klimaat gerelateerd beleid inmiddels, niet alleen in onze gemeente, op onderdelen ter discussie staat of is ondergraven door inmiddels opgedane ervaringen.

Nog los daarvan leiden de verschillende ‘klimaatneutrale maatregelen’ tot ingrijpende en kostbare verbouwingen, die veel van onze leden – en ook veel andere burgers in onze gemeente – financieel niet of nauwelijks op kunnen brengen. Veel erfgoed, zoals gemeentelijke monumenten en karakteristieke boerderijen, kunnen eigenlijk niet ‘van het gas af’ zonder dat er betaalbare alternatieven beschikbaar komen. Nu zijn die er nog niet.

Voor zover dat nog niet geregeld is, pleiten wij er voor om ook voor dit soort objecten een uitzondering te maken op de ‘van het gas af’ plicht, en die uitzondering te benoemen in het uiteindelijke bestemmingsplan.

1 juli: DigitALE ALV

Algemene Ledenvergadering 2020

We gaan het proberen! In Coronatijd. Onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De ALV is wettelijk verplicht en moet normaal gesproken uiterlijk in april plaatsvinden. Maar Corona gooit roet in het eten.

We willen echter niet te lang wachten. Veel leden van onze vereniging zullen proberen om in juli of augustus met vakantie te gaan. Daarom houden we op 1 juli, ‘s avonds van 20:00 tot 21:00 uur, een digitale ALV.

Hoe werkt dat, een digitale ALV?

We zullen de leden die zich hebben aangemeld tevoren informeren over de onderwerpen die in de vergadering aan de orde komen (de agenda). Daarbij zullen we aangeven over welke onderwerpen moeten worden gestemd. Er wordt een stembiljet bijgevoegd dat kan worden ingezonden per e-mail.

Op de avond zelf maken we gebruik van Google Meets. Wie Gmail gebruikt weet dat Meets inmiddels een vast onderdeel is van Gmail. Meets kan ook worden gedownload als app op een iPhone of Android smartphone. Meets werkt ook in de meeste browsers op PC of tablet.

Ongeveer een uur voor aanvang van de digitale vergadering ontvangen de deelnemers die zich hebben opgegeven een link per e-mail. Na een klik op de link opent Meets automatisch in de Meets app op smartphone of PC, of in een browser op PC of tablet.

Deelnemen of machtigen

Bij aanvang van de vergadering schrijft de secretaris een ieder die inlogt in op de presentielijst. U bent niet verplicht om deel te nemen. Het is wel fijn wanneer u tevoren aangeeft of u wel of niet bij de vergadering aanwezig zult zijn.

Bij een normale ALV kunt u een (bestuurs)lid machtigen om namens u aan de vergadering deel te nemen. In dit geval hoeft dit niet, omdat u tevoren per e-mail of schriftelijk aan kunt geven of u instemt met een vergaderpunt (zoals goedkeuring van de financiële balans).

Vragen

Bij een normale ALV sluiten we af met een voordracht over een interessant onderwerp. Deze keer moeten we dat noodgedwongen achterwege laten. U kunt echter voor de vergadering kenbaar maken of u vragen heeft. Dan zullen we die aan het einde van de vergadering bespreken.

Indien u een mededeling heeft die van belang is voor alle leden, dan geeft de voorzitter u daartoe graag de gelegenheid aan het einde van de vergadering. Laat ook dat tevoren even weten. We kunnen de vergadering dan zo ordelijk mogelijk laten verlopen.

Het wordt een spannende vergadering! In Coronatijd! Op afstand! We zien (en horen) u graag op 1 juli tijdens onze digitale ALV.

Het bestuur van de Monumentenvereniging Bodegraven-Reeuwijk.

nieuwsbrief 2020-2

Nieuwsbrief en contributie 2020

Beste leden,
Het is alweer te lang geleden dat u van ons gehoord heeft. We hadden u graag al in april uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering, maar zoals u weet heeft corona roet in het eten gegooid. We hadden toen nog de hoop om voor 1 juli met elkaar een fysieke bijeenkomst te kunnen plannen. Gezien het feit dat een aantal van onze (bestuurs-)leden in de risicocategorie valt, hebben we besloten om geen fysieke ledenvergadering te houden. Morgenavond bespreekt het bestuur hoe we onze jaarvergadering op een andere wijze invullen. Daarna hoort u snel van ons. 


Betaalverzoek contributie 2020
Graag willen wij u langs deze weg verzoeken om de contributie voor 2020 naar ons over te maken. De contributie is tijdens onze vorige ledenvergadering ongewijzigd vastgesteld en bedraagt €22,50 per adres.

U kunt dit bedrag overmaken naar: IBAN NL86SNSB0772646775 ten name van MONUMENTENVERENIGING.NL. Graag bij de omschrijving uw straatnaam en huisnummer + ‘contributie 2020’ vermelden.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Bent u eigenaar/beheerder/bewoner van een Rijksmonument, gemeentelijk monument of cultuurhistorisch waardevol pand maar (nog) geen lid en draagt u onze vereniging een warm hart toe? Dan stellen wij uw donatie bijzonder op prijs. U kunt een bedrag naar keuze overmaken naar het bovenstaande rekeningnummer. 


Boekje voor Open Monumentendag 2020
De komende maanden werken we aan een inspirerend bewaarboekje over monumenten, cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en landschappen in onze gemeente. Dit boekje wordt gemaakt door een werkgroep die bestaat uit medewerkers van gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Comité Open Monumentendag, Stichting Historische Kring Bodegraven en onze Monumentenvereniging. Vanuit het bestuur zijn Ferd Warnaars en Petra Schildmeijer aangesloten. We zijn erg blij dat Marjan Lamfers zich als vrijwilliger bij onze vereniging heeft aangemeld om de informatie over de monumenten en beeldbepalende objecten voor dit boekje te schrijven.

Vindt u het leuk als uw monument of cultuurhistorisch pand in dit boekje komt?
Dan horen wij graag van u via: monumentenvereniging@gmail.com


Subsidiemogelijkheden
Wij houden u graag op de hoogte van subsidiemogelijkheden. Hieronder enkele actuele regelingen:
 
Subsidie voor onderhoud gemeentelijke monumenten en cultuurhistorische panden
De gemeente vindt het belangrijk dat monumenten goed worden onderhouden en dat zo waardevolle objecten behouden blijven. Sinds 2019 is de subsidiepot voor onderhoud aan gemeentelijke monumenten verhoogd én kunnen ook eigenaren van cultuurhistorisch waardevolle panden hier gebruik van maken. We hebben dit al eens eerder genoemd, maar graag wijzen wij u nogmaals op de mogelijkheid om deze subsidie aan te vragen. U kunt één keer per vijf jaar gebruik maken van deze subsidie. Aanvragen gaat heel eenvoudig. Het aanvraagformulier en de voorwaarden vindt u via deze link op de website van de gemeente. 
 
Subsidieaanvragen voor duurzaamheids- en toegankelijkheidsmaatregelen van rijksmonumenten
Van 1 mei tot 1 juli 2020 kunnen subsidieaanvragen voor duurzaamheids- en toegankelijkheidsmaatregelen worden ingediend ten behoeve van herbestemming van rijksmonumenten. Meer informatie vindt u op de website van Provincie Zuid-Holland.
 
Subsidieaanvragen voor restauratie van rijksmonumenten
Van 1 december 2020 tot 1 maart 2021 kunnen subsidieaanvragen voor restauratie van rijksmonumenten worden ingediend.  Voor het aanvragen van subsidie kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier en het speciale begrotingsformulier, te vinden via de website van Provincie Zuid-Holland.


Bordje gemeentelijk monument
Woont u in een gemeentelijk monument en wilt u ook (kosteloos) in het bezit komen van een bordje Gemeentelijk Monument? U kunt hiervoor contact opnemen met de heer P. van Haeften via tel. 0172-522522.

Planning 
De volgende activiteiten staan in 2020 op de verenigingsagenda (onder voorbehoud i.v.m. corona-maatregelen):

  • 1 juli: digitale Algemene Ledenvergadering (ALV)
  • 12 en 13 september: Open Monumentendag
  • oktober/november: informele ledenavond ‘kijken bij’