MIP-vereniging aangekondigd


Start MIP-vereniging

Op 24 juli 2017 hebben een drietal initiefnemers in een brief aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk aangekondigd dat zij willen komen tot een vereniging van eigenaren van MIP-objecten in de gemeente.

Aanleiding zijn de voorlichtingsavonden in Bodegraven (op 26 juni) en Reeuwijk op 3 juli 2017, waarin wethouder Van den Heuvel (verantwoordelijk voor het erfgoedbeleid), een externe MIP-adviseur en enkele ambte­naren hebben toegelicht hoe de gemeente het beleid rond cultuurhisto­rische (“CHW”) panden vorm wil gaan geven.

Inspraakreactie

Tijdens de voorlichtingsavonden heeft de wethouder gevraagd om bijdragen vanuit de eigenaren, om te komen tot een breed gedragen beleid voor CHW-objecten.  Vanuit de gedachte “Samen Sterk” hebben Adriana Kool-Roos, Jos de Lange en Ad Verbree aan de gemeente aangekondigd dat zij een  inspraakreactie willen indienen namens de MIP-vereniging in oprichting.

Inspraaktermijn beleidsrichting CHW verlengd


Cultuurhistorie

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk is rijk aan cultuurhistorie. Denk daarbij aan cultuurhistorisch waardevolle panden als boerderijen, arbeiderswoningen, kaaspakhuizen en gemalen. Een aantal panden en bouwwerken is aangewezen als gemeentelijk monument of rijksmonument. Voor deze cultuurhistorisch waardevolle panden is een beleidsrichting opgesteld.

Op maandag 26 juni en 3 juli zijn er twee informatieavonden gehouden over cultuurhistorisch waardevolle panden in Bodegraven-Reeuwijk. Beide avonden zijn druk bezocht en de gemeente heeft veel reacties opgehaald. De gemeente wil graag met de reacties van eigenaren de beleidsrichting verder uitwerken. De inspraaktermijn is daarom verlengd tot en met 31 augustus 2017.

Beleidsrichting

De ontwerpdocumenten bestaan uit een inventarisatie en beschrijving van alle cultuurhistorisch waardevolle panden in de gemeente. Al deze panden zijn gewaardeerd en onderverdeeld in vier categorieën, namelijk in de categorieën ‘laag’, ‘redelijk’, ‘hoog’ en ‘hoog+’. Op basis van deze waardering is een beleidsrichting opgesteld. In dit beleid is geformuleerd over hoe en op welke wijze de panden in bijvoorbeeld bestemmingsplannen worden verankerd.

Wethouder van den Heuvel heeft tijdens de avonden aangegeven dat de voorgestelde beleidsrichting nog geen vastgesteld plan is. De gemeente wil graag met de reacties van eigenaren de beleidsrichting verder uitwerken. Ook de vragen die tijdens de informatieavonden zijn gesteld worden meegenomen in de verdere uitwerking. De inspraaktermijn is daarom verlengd tot en met 31 augustus 2017.

Inspraakreacties

Schriftelijke inspraakreacties kunt u tot en met 31 augustus 2017 richten aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven.

De Monumentenvereniging Bodegraven-Reeuwijk bereidt een inspraakreactie voor namens meerdere eigenaren van CHW-panden in Bodegraven en Reeuwijk. Dat betekent niet dat individuele eigenaren niet zouden moeten reageren. Vrijwilligers van de Monumentenvereniging zijn graag bereid eigenaren bij het opstellen van hun reactie te adviseren.