Category Archives: Nieuws

Nieuwe Subsidie Rijksmonumenten Zuid-Holland

Duurzaamheid en toegankelijkheid

Op dinsdag 3 december vond bij de Provincie Zuid-Holland een informatieavond plaats over subsidie(s) voor het restaureren en herbestemmen van Rijksmonumenten. De voorzitter van de Monumentenvereniging was aanwezig namens de eigenaren en beheerders van de ongeveer 60 Rijksmonumenten in onze gemeente.

Er zijn nu extra subsidiemogelijkheden voor Rijksmonumenten in de provincie Zuid-Holland. De nieuwe regeling is door de provincie vastgesteld nadat de Rijksgelden voor restauratie werden
gedecentraliseerd naar de provincies. Het doel van deze regeling is het stimuleren van het behoud van zoveel mogelijk rijksmonumenten – niet zijnde woonhuizen *) – door het subsidi├źren van de restauratie- en/of van duurzaamheidsmaatregelen die gericht zijn op het bevorderen van een nieuwe bestemming bij
(dreigende) leegstand. Verder worden maatregelen
gesubsidieerd op het gebied van toegankelijkheid.

*) het gaat daarbij om de oorspronkelijke bestemming. (Woon-) boerderijen vallen onder de regeling.

Ter stimulering van de herbestemming van rijksmonumenten kan bij de provincie subsidie worden aangevraagd voor duurzaamheidsmaatregelen zoals isolerende voorzieningen en verbetering van het binnenklimaat.

Door het toegankelijker maken van rijksmonumenten, ook voor
mensen met een beperking, is het mogelijk dat meer mensen kunnen genieten van dit bijzondere erfgoed
dat mede met publieke middelen in stand wordt gehouden. Door het toegankelijker maken van rijksmonumenten, ook voor
mensen met een beperking, is het mogelijk dat meer mensen kunnen genieten van dit bijzondere erfgoed
dat mede met publieke middelen in stand wordt gehouden. De provincie subsidieert maximaal 50% van de door hen als subsidiabel aangemerkte kosten.

Voor algemene informatie over proces van aanvragen, besluiten, aanvraagformulier, begroting en dergelijke kunt u contact opnemen met Marianne Soels (06-5544 9195) of Peter Grimmon (06-5006 4259).

Verslag Najaarsbijeenkomst 2 december

Afgelopen maandagavond vond de najaarsbijeenkomst plaats van de Monumentenvereniging. We kwamen bijeen in bed & breakfast ‘Pax Tibi’ in Reeuwijk. Deze B&B heeft Katja Toet overgenomen van haar moeder Marian Scheer. Informatie over ‘Pax Tibi’, wat ‘vrede zij met u’ betekent, vindt u op de website van Pax Tibi. Hieronder een foto van het schitterend door Cock Scheer gerestaureerde boerderijcomplex.

Bed & Breakfast ‘Pax Tibi’ aan de Middelburgse Weg in Reeuwijk

Op de bijeenkomst vertelde Freerk Kiesow, adviseur ruimtelijke ordening van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, een duidelijk verhaal over de opzet van de nieuwe Omgevingswet, en de betekenis voor de eigenaren en beheerders van Rijks- en gemeentemonumenten en cultuurhistorische panden in de gemeente.

Veel aandacht ging uit naar de instandhouding van de grotere (boerderij-) complexen in het buitengebied. Deze vraagt immers de grootste (financiele) offers van de eigenaren/beheerders. De inspanningen van het bestuur van de Monumentenvereniging hebben er mede toe geleid dat zomerhuizen bij cultuur-historisch waardevolle boerderijen nu afzonderlijk mogen worden bewoond.

Ook de bestemming ‘wonen’ wordt nu flexibeler toegekend. Daarnaast is de werkruimte voor aan huis gebonden beroepen uitgebreid van maximaal 80 naar 150 vierkante meter. Ook de toekenning van de bestemming ‘bedrijf’ is flexibeler geworden. Er werd uitvoerig ingegaan op de uitbreiding van de ‘Ruimte voor ruimte’-regeling. Deze is uitgebreid met een economische toets.

Aandachtige toehoorders bij de informatie-overdracht door Freerk Kiesow

Najaarsbijeenkomst 2 december; nieuwsbrief #6

Monumentenvereniging.nl

Geachte leden en geïnteresseerden,

In deze nieuwsbrief nodigen wij u uit voor de eerstvolgende bij-eenkomst van de Monumentenvereniging Bodegraven-Reeuwijk. Deze vind plaats op maandagavond 2 december in Bed & Breakfast “Pax Tibi” aan de Middelburgseweg 11 in Reeuwijk van 20:00 tot 22:00 uur.

Najaarsbijeenkomst

Het is al weer enige tijd geleden dat we als vereniging bijeen zijn geweest. Ons ledenbestand is bijzonder gevarieerd. Het belangrijkste dat onze leden gemeen hebben is de passie – en de daaraan verbonden inzet – voor het instandhouden van onze Rijks- en gemeentelijke monumenten, cultuur-historische panden en objecten, en landschapselementen.

Die inzet vraagt – naast de nodige gelden – ook de nodige tijd. Reden waarom leden vaak vragen om het aantal bijeenkomsten te beperken. Ook het bestuur is daarmee gebaat. Het bijhouden van de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, contacten met de gemeente, provincie en andere instellingen is zeer tijdsintensief. En vaak is het pas na maanden duidelijk wat de ontwikkelingen zijn.

Nieuwe Omgevingswet en Erfgoedwet

In onze nieuwsbrieven hebben wij geprobeerd u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Er zijn zoveel parallelle ontwikkelingen dat het zelfs het bestuur weleens duizelt!

De instantie die het beste zicht heeft op de ontwikkelingen is natuurlijk het bestuur van onze eigen gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De heer Freerk Kiesow is strategisch beleidsadviseur van de gemeente. Hij zal ons op de bijeenkomst in een kort overzicht de lijnen en ontwikkelingen schetsen wat betreft bestemmingsplannen, regioprogramma’s landbouw & recreatie en natuurregelingen.

Lokatie najaarsbijeenkomst Monumentenvereniging op 2 december 2019

Onze najaarsbijeenkomst vind plaats op maandagavond 2 december in Bed & Breakfast “Pax Tibi” aan de Middelburgseweg 11, 2811 PM Reeuwijk van 20:00 tot 22:00 uur. Inloop vanaf 19:40 uur.

Pax Tibi heeft helaas beperkte parkeerruimte. Verzoek is daarom om zoveel mogelijk op de fiets te komen of te carpoolen. Dat is wel zo duurzaam! En voor we het vergeten: kunt u even laten weten als u van plan bent te komen? (ook als u het nog niet helemaal zeker weet). Dat is wel zo handig bij de voorbereiding.