20 november uitreiking boekje ‘Monumenten in Bodegraven-Reeuwijk’

Op vrijdag 20 november om 12.30 uur vindt de officiële uitreiking plaats van de eerste exemplaren van het boekje ‘Monumenten in Bodegraven-Reeuwijk’. Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus zal deze officiële uitreiking digitaal, via Teams verlopen.

Het boekje is tot stand gekomen door de samenwerking van vrijwilligers Marjan Lamfers, Ferd Wannaars, Petra Schildmeijer, Leendert Spijker, Eke Vos en medewerkers van gemeente Bodegraven-Reeuwijk Paul Rouing en Saskia de Wit.

Daarnaast hebben veel eigenaren van monumenten en cultuurhistorisch waardevolle panden hun medewerking verleend en waren de informatie en de beelden die de werkgroep heeft ontvangen van onder andere Rob Alkemade, Cock Karssen, de Historische Kring Bodegraven en het Streekmuseum Reeuwijk bijzonder waardevol.

Wij zijn dan ook trots dat we dit boekje kunnen uitgeven. Het is een prachtige verzameling van verhaal en beeld geworden die de lezer meeneemt in verhalen van toen en nu.

Wilt u graag digitaal aanwezig zijn? Meld u vóór aanstaande vrijdag 10:00 uur aan via sdewit@bodegraven-reeuwijk.nl. U ontvangt dan een linkje via e-mail.

Inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan Centrum Bodegraven 2020

Onze Monumentenvereniging heeft op 29 juli 2020 een voorlopige zienswijze ingediend op het voorontwerp bestemmingsplan
Centrum Bodegraven 2020 met het verzoek dit later te mogen aanvullen. Die aanvulling hebben wij op 31 augustus ingediend bij de gemeente.

In onze reactie concentreren wij ons op de gevolgen van het bestemmingsplan voor 1) het historisch erfgoed in het centrum, zoals monumenten, cultuurhistorisch waardevolle panden en kenmerkende (dorps-) gezichten en 2) de eigenaren van die objecten en andere belanghebbenden. We kijken daarbij ook naar de financiële gevolgen voor de eigenaren.

Concentratie van diensten

Wij vinden het opvallend is dat de gemeente diensten zoals kappers, winkels en supermarkten zoveel mogelijk wil concentreren. Dat betekent dat het aanbod elders minder wordt. Dat is vooral nadelig voor ouderen, hulpbehoevenden en hulpverleners die niet in het centrum wonen. Het betekent ook dat het verkeersaanbod in het centrum toeneemt. Tegelijkertijd zegt de gemeente dat parkeerplaatsen – bijvoorbeeld op de Oude Markt – zullen verdwijnen.

Levendig centrum

De gemeente wil ook meer toeristen trekken naar het centrum. Die kunnen dan naar de autovrije Oude Markt. Wij juichen dat toe, maar dan moet de omgeving van de Dorpskerk wel haar authentieke dorpsgezicht behouden. Er is nu al veel nieuwbouw rond de Dorpskerk, maar die valt niet uit de toon naast de oudere gebouwen. Wij hopen dat de nieuwbouw die Rhynleve Vastgoed BV wil realiseren op de oude Burggraaf/ Fixet lokatie geen afbreuk doet aan het kenmerkende dorpsgezicht rond de Dorpskerk.

Klimaatneutraliteit

De gemeenteraad heeft aangegeven dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk voorop wil lopen bij het tegengaan van klimaatverandering. Wij constateren dat de wetenschappelijke en feitelijke onderbouwing voor klimaat gerelateerd beleid inmiddels, niet alleen in onze gemeente, op onderdelen ter discussie staat of is ondergraven door inmiddels opgedane ervaringen.

Nog los daarvan leiden de verschillende ‘klimaatneutrale maatregelen’ tot ingrijpende en kostbare verbouwingen, die veel van onze leden – en ook veel andere burgers in onze gemeente – financieel niet of nauwelijks op kunnen brengen. Veel erfgoed, zoals gemeentelijke monumenten en karakteristieke boerderijen, kunnen eigenlijk niet ‘van het gas af’ zonder dat er betaalbare alternatieven beschikbaar komen. Nu zijn die er nog niet.

Voor zover dat nog niet geregeld is, pleiten wij er voor om ook voor dit soort objecten een uitzondering te maken op de ‘van het gas af’ plicht, en die uitzondering te benoemen in het uiteindelijke bestemmingsplan.

1 juli: DigitALE ALV

Algemene Ledenvergadering 2020

We gaan het proberen! In Coronatijd. Onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De ALV is wettelijk verplicht en moet normaal gesproken uiterlijk in april plaatsvinden. Maar Corona gooit roet in het eten.

We willen echter niet te lang wachten. Veel leden van onze vereniging zullen proberen om in juli of augustus met vakantie te gaan. Daarom houden we op 1 juli, ‘s avonds van 20:00 tot 21:00 uur, een digitale ALV.

Hoe werkt dat, een digitale ALV?

We zullen de leden die zich hebben aangemeld tevoren informeren over de onderwerpen die in de vergadering aan de orde komen (de agenda). Daarbij zullen we aangeven over welke onderwerpen moeten worden gestemd. Er wordt een stembiljet bijgevoegd dat kan worden ingezonden per e-mail.

Op de avond zelf maken we gebruik van Google Meets. Wie Gmail gebruikt weet dat Meets inmiddels een vast onderdeel is van Gmail. Meets kan ook worden gedownload als app op een iPhone of Android smartphone. Meets werkt ook in de meeste browsers op PC of tablet.

Ongeveer een uur voor aanvang van de digitale vergadering ontvangen de deelnemers die zich hebben opgegeven een link per e-mail. Na een klik op de link opent Meets automatisch in de Meets app op smartphone of PC, of in een browser op PC of tablet.

Deelnemen of machtigen

Bij aanvang van de vergadering schrijft de secretaris een ieder die inlogt in op de presentielijst. U bent niet verplicht om deel te nemen. Het is wel fijn wanneer u tevoren aangeeft of u wel of niet bij de vergadering aanwezig zult zijn.

Bij een normale ALV kunt u een (bestuurs)lid machtigen om namens u aan de vergadering deel te nemen. In dit geval hoeft dit niet, omdat u tevoren per e-mail of schriftelijk aan kunt geven of u instemt met een vergaderpunt (zoals goedkeuring van de financiële balans).

Vragen

Bij een normale ALV sluiten we af met een voordracht over een interessant onderwerp. Deze keer moeten we dat noodgedwongen achterwege laten. U kunt echter voor de vergadering kenbaar maken of u vragen heeft. Dan zullen we die aan het einde van de vergadering bespreken.

Indien u een mededeling heeft die van belang is voor alle leden, dan geeft de voorzitter u daartoe graag de gelegenheid aan het einde van de vergadering. Laat ook dat tevoren even weten. We kunnen de vergadering dan zo ordelijk mogelijk laten verlopen.

Het wordt een spannende vergadering! In Coronatijd! Op afstand! We zien (en horen) u graag op 1 juli tijdens onze digitale ALV.

Het bestuur van de Monumentenvereniging Bodegraven-Reeuwijk.